Tin tức
KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019; BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT; TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019; BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG. TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH.
(Đăng ngày: 28-03-2019)

 

Các bài viết khác