Tin tức
Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
(Đăng ngày: 18-03-2016)

Tên doanh nghệp: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình
Mã số thuế: 2700139522

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---
---------------

Số: 119 /CBTT-XSKT

Ninh Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2016

 

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 

 (Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty phê duyệt tại Văn bản số 466/TTr-XSKT  ngày 10/11/2015 và UBND tỉnh Ninh Bình chấp thuận tại Văn bản số 516/UBND-VP5 ngày 16/12/2015)

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách.

1. Doanh thu và các khoản thu nhập khác:

- Kế hoạch năm 2015:

Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác: 167.050 triệu đồng.

Trong đó:

+ Doanh thu xổ số kiến thiết:                 165.000 triệu đồng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính:               1.750 triệu đồng.

+ Thu nhập khác:                                                     300 triệu đồng.

- Thực hiện năm 2015:

Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác: 156.901 triệu đồng.

Trong đó:

+ Doanh thu xổ số kiến thiết:                 155.714 triệu đồng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính:               1.049 triệu đồng.

+ Thu nhập khác:                                                    138 triệu đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế:

- Kế hoạch năm 2015: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:  5.950 triệu đồng.

- Thực hiện năm 2015: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 6.814 triệu đồng.

3. Nộp ngân sách nhà nước:

- Kế hoạch năm 2015: Số nộp ngân sách nhà nước 31.000 triệu đồng.

- Thực hiện năm 2015: Số nộp ngân sách nhà nước 32.061 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Kế hoạch kinh doanh:

1.1. Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:

* Doanh thu và các khoản thu nhập khác:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác: 166.900 triệu đồng.

Trong đó:

+ Doanh thu xổ số kiến thiết:                 165.000 triệu đồng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính:               1.700 triệu đồng.

+ Thu nhập khác:                                                     200 triệu đồng.

* Lợi nhuận trước thuế:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:  6.000 triệu đồng.

* Nộp ngân sách nhà nước:

- Số nộp ngân sách nhà nước 31.000 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

- Nghiên cứu, xây dựng phương án phát hành loại hình sản phẩm mới Lô bao 3 số.

- Tập trung phát triển đại lý ở những vùng sâu, vùng xa, vùng còn bỏ ngỏ.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

+ Đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Phòng giao dịch xổ số kiến thiết huyện Hoa Lư.

+ Đầu tư máy móc thiết bị, mua sắm trang thiết bị làm việc, phần mềm quản lý phục vụ công tác kinh doanh.

+ Từng bước đổi mới công nghệ để hiện đại hoá công tác quản lý ở các khâu trong kinh doanh.

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

+ Hoàn thành đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Phòng giao dịch xổ số kiến thiết huyện Hoa Lư, tổng kinh phí dự kiến 2,8 tỷ đồng.

+ Đầu tư máy móc thiết bị, mua sắm trang thiết bị làm việc, phần mềm quản lý phục vụ công tác kinh doanh, kinh phí dự kiến 500 triệu đồng.

+ Từng bước đổi mới công nghệ để hiện đại hoá công tác quản lý ở các khâu trong kinh doanh, kinh phí dự kiến 100 triệu đồng.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính.

- Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp của UBND tỉnh, kết hợp với nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động kinh doanh.

2. Giải pháp về kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển bền vững các loại hình xổ số hiện có, đặc biệt chú trọng phát triển các loại hình có tỷ trọng doanh thu lớn là: Xổ số lô tô 2 số + 3 số + 4 số, Xổ số lô tô các cặp số; quan tâm thúc đẩy loại hình xổ số truyền thống.

- Tập trung thế mạnh của từng vùng, từng khu vực để phát hành các loại hình xổ số cho phù hợp.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, phát triển đại lý ở những vùng sâu, vùng xa, vùng còn bỏ ngỏ.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đại lý thực hiện tốt quy chế phát hành và hợp đồng đại lý, không ngừng nâng cao chất lượng đại lý.

3. Giải pháp về marketing.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền quảng cáo, tập trung hình thức tuyên truyền lưu động và quản bá hình ảnh trên phương tiện báo hình, báo giấy. Thông tin kết quả hàng ngày nhanh, chính xác và rộng khắp thông qua hình ảnh, uy tín của công ty.

- Xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, tham gia các chương trình từ thiện,làm tốt công tác an sinh xã hội để quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp điều chỉnh lực lượng lao động hợp lý ở các phòng chuyên môn nghiệp vụ, phòng giao dịch xổ số kiến thiết các huyện, thành phố.

- Luân chuyển, sắp xếp lao động khoa học, phù hợp và hiệu quả để phát huy sức mạnh, sở trường chuyên môn của từng người.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

- Đầu tư máy móc thiết bị, phần mềm quản trị, đổi mới công nghệ để từng bước hiện đại hoá công tác quản lý ở các khâu trong kinh doanh, giảm thiểu lao động thủ công, tiết kiệm thời gian, giảm dần giờ làm việc cho người lao động.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý trên tất cả các lĩnh vực cho phù hợp với sự thay đổi các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

- Tăng cường công tác quản lý trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của công ty.

- Nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.

7. Giải pháp khác.

- Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cũng như cán bộ, công nhân viên và người lao động. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên và người lao dộngđể chấp hành và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực công tác.

 

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

1

Doanh thu

Tỷ đng

 166,9

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đng

 6,0

3

Nộp ngân sách

Tỷ đng

 31,0

4

Tng vốn đầu tư

Tỷ đng

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Hoàng Văn Trọng

Chức vụ: Kế toán trưởng

                  Vũ Đức Quảng

 

 

 

 

 

 


Các bài viết khác