Tin tức
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP
(Đăng ngày: 23-03-2016)

 

Tên doanh nghệp: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình
Mã số thuế: 2700139522
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------

Số: 121 /CBTT-XSKT

Ninh Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2016

 

PHỤ LỤC X

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

a) Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp.

* Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động:

- Nguyên tắc xác định trả lương:

+ Công ty xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, làm việc gì hưởng lương theo công việc đó, bảo đảm quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh (theo kết quả bình xét xếp loại lao động hàng tháng), có ưu đãi trả lương (không hạn chế mức tối đa) đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao và đóng góp nhiều công sức vào kết quả kinh doanh và sự phát triển của công ty. Khi xây dựng quy chế trả lương  có sự tham gia của Ban Chấp hành công đoàn công ty và người lao động.

+ Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện và quy chế trả lương, để trả lương cho người lao động. Công ty không được sử dụng quỹ tiền lương của người lao động để trả cho thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng (có quỹ lương riêng) và không sử dụng quỹ tiền lương của người lao động vào mục đích khác.

- Nguyên tắc xác định trả thưởng:

+ Công ty xây dựng quy chế sử dụng quỹ khen thưởng theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty. Khi xây dựng quy chế thưởng có sự tham gia của Ban Chấp hành công đoàn công ty và người lao động.

+ Căn cứ vào quỹ tiền thưởng và quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, công ty thực hiện thưởng cho người lao động.

* Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp:

- Nguyên tắc xác định trả lương:

+ Tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa tiền lương bình quân theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp Chủ tịch công ty chuyên trách kiêm Giám đốc thì chỉ được nhận tiền lương của một chức danh cao nhất.

+ Hiện tại công ty không có viên chức quản lý không chuyên trách và viên chức quản lý tại công ty được cử làm đại diện phần vốn góp ở các công ty, doanh nghiệp khác, vì vậy không có khoản thù lao phải trả hoặc nhận được từ các doanh nghiệp khác cho các đối tượng này.

- Nguyên tắc xác định trả thưởng:

+ Tiền thưởng của viên chức quản lý được xác định theo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại được trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

* Trả lương, thù lao, tiền thưởng cho viên chức quản lý:

- Tiền lương, thù lao, tiền thưởng trả cho viên chức quản lý được thực hiện theo quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với viên chức quản lý của công ty.

- Quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với viên chức quản lý do công ty xây dựng theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành, trách nhiệm của viên chức quản lý.

- Khi xây dựng quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với viên chức quản lý có sự tham gia của Ban Chấp hành công đoàn công ty và có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu trước khi thực hiện.

- Căn cứ vào quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện, quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với viên chức quản lý, công ty trả lương, thù lao, tiền thưởng cho từng viên chức quản lý. Đối với Kiểm soát viên thì tiền lương, thù lao, tiền thưởng do chủ sở hữu quyết định theo quy định Điều 7 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

b) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động:                        7.204.000.000 đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp: 1.284.000.000 đồng.

c) Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp.

* Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động:

- Thực hiện chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng gắn với hiệu quả kinh doanh và căn cứ vào ngày, giờ công lao động, hệ số lương cấp bậc công việc được xếp gắn với chất lượng công tác theo các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (kết quả bình xét xếp loại lao động trong kỳ) theo quy định của pháp luật và của công ty.

* Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp

- Quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động. Căn cứ vào quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch do công ty xác định, hàng tháng viên chức quản lý được tạm ứng bằng 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm. Quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và thể hiện thành một mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

- Tiền thưởng của viên chức quản lý được xác định theo năm, hàng năm được trích 90% để thưởng cuối năm gắn với hiệu quả kinh doanh và các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức quản lý theo quy định của Chính phủ về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy chế thưởng đối với viên chức quản lý của công ty.

- Phần tiền thưởng còn lại (10% quỹ tiền thưởng hàng năm) được lập thành quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ, dùng để thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ của từng viên chức quản lý theo quy định tại Mục 3, Điều 11 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tiền lương, tiền thưởng của Kiểm soát viên xác định theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hàng quý công ty trích nộp cho chủ sở hữu để chi trả cho kiểm soát viên.

 

2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp

 

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2015

Năm 2016

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP

 

II

II

II

II

TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG

 

 

 

 

1

Lao động

Người

 63

62,17 

 67

2

Mức tiền lương bình quân

1.000 đ/tháng

 9.342

11.406 

 8.960

3

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

 7.063

8.509 

 7.204

4

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động

Triệu đồng

 1.766

 2.127

 1.801

5

Thu nhập bình quân

1.000 đ/tháng

 11.678

 14.257

 11.200

III

TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

1

Số người quản lý doanh nghiệp

Người

5

4

5

2

Mức lương cơ bản bình quân

Triệu đồng/tháng

 21,40

21,50 

 21,40

3

Quỹ tin lương

Triệu đồng

 1.284

1.445 

 1.284

4

Mức tiền lương bình quân

Triệu đồng/tháng

 21,40

30,10 

 21,40

5

Quỹ tin thưởng

 

 160

 180

 160

6

Tin thưởng, thu nhập

Triệu đồng

- 

- 

- 

7

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý

Triệu đồng/tháng

24,07

33,85

24,07

 

* Nhận xét, đánh giá về quỹ tiền lương, tiền thưởng:

- Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2015 của người lao động và viên chức quản lý công ty được xác định theo các quy định về quản lý tiền lương, tiền thưởng của nhà nước hiện hành. Việc quản lý sử dụng được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định đã có tác dụng khuyến khích, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tích cực nỗ lực trong lao động công tác để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất của viên chức quản lý và người lao động trong công ty.

* Đề xuất, kiến nghị về chính sách tiền lương, tiền thưởng.

- Đối với viên chức quản lý: nên có chính sách chi trả tiền lương làm thêm giờ và doanh nghiệp được xây dựng và quyết toán quỹ tiền lương làm thêm giờ để chi trả cho những ngày làm việc vào những ngày nghỉ hàng tuần (thứ 7, chủ nhật) và những ngày lễ, tết (vì đối với doanh nghiệp xổ số thì những ngày nghỉ này vẫn kinh doanh phát hành làm việc bình thường, không có ngày nghỉ).

- Tăng mức lương theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội từ 10 - 20% để khuyến khích những doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

- Quỹ tiền thưởng của viên chức quản lý do Chủ tịch công ty quyết định mức thưởng hàng năm cho các thành viên gắn với hiệu quả kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng viên chức quản lý nhưng không vượt quá 90%; 10% còn lại để thưởng cuối nhiệm kỳ. Khi thực hiện phải báo cáo chủ sở hữu để kiểm tra, giám sát (vì khi trích lập quỹ thưởng viên chức quản lý đã được chủ sở hữu quyết định mức trích lập) thay cho quy định hiện nay là mức thưởng cho viên chức quản lý do chủ sở hữu quyết định trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch công ty.

 

NGƯỜI LẬP

 

 

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Hoàng Văn Trọng

Chức vụ: Kế toán trưởng

                  Vũ Đức Quảng

 


Các bài viết khác