Tel: 0229.3871062 Email: 0229.3871062
CƠ CẤU TỔ CHỨC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

11/05/2021 10:53:22

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Slide chân trang
Slide chân trang
Slide chân trang
Slide chân trang